Huisregels 

 

Welkom bijStedelijk Museum Vianen (hierna te noemen SMV). SMV presenteert een historische collectie en organiseert wisselende exposities van moderne en hedendaagse kunst. Om dit goed te kunnen uitvoeren heeft het museum een aantal algemene voorwaarden en regels opgesteld. Wij vragen u vriendelijk deze tijdens uw bezoek te respecteren. 

 

Wat mag u wel/niet meenemen in het museum 

Voorwerpen als grote (rug)tassen en paraplus mogen niet mee op zaal. Deze kunt u afgeven aan de balieConsumpties zijn niet toegestaan in de expositiezalen. Fotograferen mag, mits voor eigen gebruik en niet met flits of statief. 

 

Rolstoelen  

Het gebouw is toegankelijk voor minder validen. Op verzoek kan een rolstoel beschikbaar gesteld worden. 

 

Afstand tot de kunstwerken 

Kunstwerken beschadigen bij iedere aanraking, ook al is dat niet te zien. Het aanraken van de kunstwerken is dan ook niet toegestaan. U dient te allen tijde de kunstwerken op gepaste afstand te bekijken. 

 

Schrijven en tekenen 

Voor wie wil schrijven of tekenen tijdens het museumbezoek kan dit vooraf melden aan de balie. Het is niet toegestaan tentoonstellingsmateriaal of muren als ondergrond te gebruiken. 

 

Geluid 

Als bezoekers in gesprek willen gaan over kunst, houd dan rekening met andere bezoekers en beperk harde of storende geluiden. Mobiel telefoneren op zaal is niet toegestaan. Het museum toont bij (sommige) tentoonstellingen een film of beeldpresentatie met geluid. Dit geluid kan in beperkte mate als hinderlijk worden ervaren, maar kan niet – door het open karakter van de zaal – worden vermeden. 

 

Huisdieren 

Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan met uitzondering van een geregistreerde hulphond. 

 

Begeleiding groepsbezoek 

Rondleidingen en educatieve programmas zijn afgestemd op tien tot maximaal twintig bezoekers. Om de communicatie met groepen te vergemakkelijken, is het wenselijk dat per groep één persoon het aanspreekpunt is. 

 

Bezoekersvoorwaarden 

 

Inleiding 

Het SMV zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museum en de doorhet SMVgeorganiseerde tentoonstellingen en activiteiten zo veel mogelijk naar de wens van de bezoeker te laten verlopen.SMV  zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. 

 

Algemene bepalingen: definities 

 

Artikel 1.1 

Onder het SMV wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen het bestuur, conservator, baliemedewerkers en overige vrijwilligers die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden. 

 

Artikel 1.2 

Onder ‘het museumcomplex’ wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de bevoegdheid van het bestuur vanhet SMV valt.  

 

Artikel 1.3 

Onder `bezoeker’ wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het SMV een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen tijdens de reguliere openingsuren. 

 

Artikel 1.4 

Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het SMV en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke. 

 

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen 

 

Artikel 2.1 

Alle door het SMV gedane prijsopgaven en mededelingen zijn niet vrijblijvend.Het SMV aanvaardt aansprakelijkheid voor eventueel gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namenshet SMVis verspreid. 

Het SMV  is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden. 

 

Artikel 2.2 

De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs te tonen aan als zodanig kenbare baliemedewerkers en functionarissen. 

 

Artikel 2.3 

De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij/zij het museumcomplex betreedt. 

Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling van het bestuur. 

 

Artikel 2.4 

De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs niet is verkregen van het SMV of een daartoe door het SMV bevoegd verklaarde instantie. 

 

Artikel 2.5 

Het SMV restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. 

 

Verblijf in het museumcomplex 

 

Artikel 3.1 

Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door functionarissen vanhet SMVbaliemedewerkers  en vrijwilligers daaronder begrepen, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.