Huisregels 

 

Welkom bijStedelijk Museum Vianen (hierna te noemen SMV). SMV presenteert een historische collectie en organiseert wisselende exposities van moderne en hedendaagse kunst. Om dit goed te kunnen uitvoeren heeft het museum een aantal algemene voorwaarden en regels opgesteld. Wij vragen u vriendelijk deze tijdens uw bezoek te respecteren. 

 

Wat mag u wel/niet meenemen in het museum 

Voorwerpen als grote (rug)tassen en paraplus mogen niet mee op zaal. Deze kunt u afgeven aan de balieConsumpties zijn niet toegestaan in de expositiezalen. Fotograferen mag, mits voor eigen gebruik en niet met flits of statief. 

 

Rolstoelen  

Het gebouw is toegankelijk voor minder validen. Op verzoek kan een rolstoel beschikbaar gesteld worden. 

 

Afstand tot de kunstwerken 

Kunstwerken beschadigen bij iedere aanraking, ook al is dat niet te zien. Het aanraken van de kunstwerken is dan ook niet toegestaan. U dient te allen tijde de kunstwerken op gepaste afstand te bekijken. 

 

Schrijven en tekenen 

Voor wie wil schrijven of tekenen tijdens het museumbezoek kan dit vooraf melden aan de balie. Het is niet toegestaan tentoonstellingsmateriaal of muren als ondergrond te gebruiken. 

 

Geluid 

Als bezoekers in gesprek willen gaan over kunst, houd dan rekening met andere bezoekers en beperk harde of storende geluiden. Mobiel telefoneren op zaal is niet toegestaan. Het museum toont bij (sommige) tentoonstellingen een film of beeldpresentatie met geluid. Dit geluid kan in beperkte mate als hinderlijk worden ervaren, maar kan niet – door het open karakter van de zaal – worden vermeden. 

 

Huisdieren 

Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan met uitzondering van een geregistreerde hulphond. 

 

Begeleiding groepsbezoek 

Rondleidingen en educatieve programmas zijn afgestemd op tien tot maximaal twintig bezoekers. Om de communicatie met groepen te vergemakkelijken, is het wenselijk dat per groep één persoon het aanspreekpunt is. 

 

Bezoekersvoorwaarden 

 

Inleiding 

Het SMV zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museum en de doorhet SMVgeorganiseerde tentoonstellingen en activiteiten zo veel mogelijk naar de wens van de bezoeker te laten verlopen.SMV  zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. 

 

Algemene bepalingen: definities 

 

Artikel 1.1 

Onder het SMV wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen het bestuur, conservator, baliemedewerkers en overige vrijwilligers die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden. 

 

Artikel 1.2 

Onder ‘het museumcomplex’ wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de bevoegdheid van het bestuur vanhet SMV valt.  

 

Artikel 1.3 

Onder `bezoeker’ wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het SMV een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen tijdens de reguliere openingsuren. 

 

Artikel 1.4 

Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het SMV en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke. 

 

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen 

 

Artikel 2.1 

Alle door het SMV gedane prijsopgaven en mededelingen zijn niet vrijblijvend.Het SMV aanvaardt aansprakelijkheid voor eventueel gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namenshet SMVis verspreid. 

Het SMV  is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden. 

 

Artikel 2.2 

De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs te tonen aan als zodanig kenbare baliemedewerkers en functionarissen. 

 

Artikel 2.3 

De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij/zij het museumcomplex betreedt. 

Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling van het bestuur. 

 

Artikel 2.4 

De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs niet is verkregen van het SMV of een daartoe door het SMV bevoegd verklaarde instantie. 

 

Artikel 2.5 

Het SMV restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. 

 

Verblijf in het museumcomplex 

 

Artikel 3.1 

Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door functionarissen vanhet SMVbaliemedewerkers  en vrijwilligers daaronder begrepen, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. 

Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het SMV de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten. 

 

Artikel 3.2 

Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden. 

 

Artikel 3.3 

Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex: 

a.aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; 

b.andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren; 

c.andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door SMV evenwel expliciet worden toegestaan; 

d.(huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden; 

e.te roken in alle besloten ruimtes 

  1. etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het museumcomplex;

g.naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris vanhet SMV gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu’s of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door het SMV aan te wijzen plaats; 

h.in daartoe door het SMV aan te wijzen besloten ruimtes gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy’s, anders dan na akkoordbevinding van een als zodanig herkenbare functionaris vanhet SMV 

i.tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken. 

 

Artikel 3.4 

In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van SMV, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage.  

 

Artikel 3.5 

Anders dan met voorafgaande toestemming van het bestuur vanhet SMV is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven. 

Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande toestemming van het bestuur van het SMV deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken, op welke wijze dan ook. 

 

Klachten en reclamering 

 

Artikel 4.1 

Het SMVzal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museum of de doorhet SMV georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museum en/of doorhet SMV georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeerthet SMV het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen. 

 

Artikel 4.2 

Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet doorhet SMV te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker: 

  • a.klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie vanhet SMV; 
  • b.klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museum, waaronder begrepen gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; 
  • c.klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers; 
  • d.klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes; 
  • e.klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museum. 

 

Artikel 4.3 

Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussenhet SMV en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijkhet SMV te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. 

 

Artikel 4.4 

SMV onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn. 

 

Artikel 4.5 

De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door een mail te sturen aan de conservator. 

 

Aansprakelijkheid van het museum 

 

Artikel 5.1 

Voor schade ontstaan als gevolg van doorhet SMV en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie ishet SMV nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het SMV en/of zijn medewerkers. 

 

Artikel 5.2 

Het verblijf van de bezoeker in het museum is voor eigen rekening en risico. 

Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan  

wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. 

 

Artikel 5.3 

In geen enkel geval ishet SMV  gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan: 

a.de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is; 

b.het door de verzekeraar van het SMV aan het SMV ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; 

c.de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding. 

 

Artikel 5.4 

Indienhet SMV goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat hetSMV daarvoor enige vergoeding bedingt, dan ishet SMV nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzijhet SMV opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld vanhet SMV. 

 

Artikel 5.5 

De totale aansprakelijkheid vanhet SMV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling. 

 

Artikel 5.6 

Aansprakelijkheid van het SMV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten. 

 

 

Overmacht 

 

Artikel 6.1 

Als overmacht voor het SMV, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het SMV niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst doorhet SMV zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. 

 

Artikel 6.2 

Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvanhet SMVgebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst. 

 

Gevonden voorwerpen 

 

Artikel 7.1 

Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de balie. 

 

Artikel 7.2 

Het SMVzal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de gemeente Vijfheerenlanden. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming doorhet SMV, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de gemeente Vijfheerenlanden. 

 

Artikel 7.3 

Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren. 

 

Overige voorwaarden 

 

Artikel 8.1 

De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen vanhet SMV 

 

Toepasselijk recht 

 

Artikel 9.1 

Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker enhet SMV  is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 9.2 

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker enhet SMV voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de gemeente Vijfheerenlanden.