Privacyverklaring.

Stichting Stedelijk Museum Vianen (hierna ook SMV)

Voorstraat 97

4131 AP Vianen

hanteert de volgende regels voor de omgang met uw persoonsgegevens. SMV hecht veel waarde aan uw privacy. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG/GDRP).

Strekking.

Deze privacyverklaring omvat alle persoonsgegevens, die SMV verzamelt en gebruikt wanneer u onze website of onze webwinkel bezoekt, vriend of sponsor wordt, een donatie doet, of deelneemt aan een van onze activiteiten, als u iets aankoopt via de ticket- of webwinkel of op andere wijze producten of diensten van ons afneemt.

Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee we u als individu kunnen herkennen. Hieronder geven we aan welke gegevens wij verwerken.

De persoonsgegevens, die wij verwerken.

Afhankelijk van uw transacties met ons zijn de persoonsgegevens die wij verwerken o.a.:

 • contactgegevens zoals naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw accountgegevens en identificatiegegevens, zoals uw account op de website, uw bankrekeningnummer en elektronische identificatiegegevens zoals uw IP-nummer of MAC-adres, inclusief de gegevens die u zelf in uw account invult (waaronder uw gebruikersnaam, wachtwoord, geboortedatum, interesses).
 • Gegevens betreffende het gebruik van onze website, zoals de pagina’s die u bezoekt, zaken waarin u geinteresseerd bent en de inhoud van uw winkelmand. Alsmede alle daaruit af te leiden gegegevens.
 • De inhoud van uw communicatie met ons om het even op welke wijze u ons benadert.

De doelen en de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De doelen waarvoor SMV uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt worden hieronder aangegeven, gebaseerd op een wettelijke grondslag.

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens.
  Teneinde uw aankopen te kunnen verwerken, worden uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt.
  Ook voor de behandeling van uw eventuele vragen of klachten gebruiken wij uw persoonsgegevens.
 • Gegevens die nodig zijn voor het gerechtvaardigd belang van SMV. We kunnen deze gegevens gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en een beter begrip te krijgen van onze bezoekers en relaties zowel op geaggregeerd niveau als individueel om hen beter te kunnen benaderen. Zo analyseren wij bijvoorbeeld uw bezoek aan onze website.
 • Wij vragen om uw toestemming als dat nodig is, om u op de hoogte houden van acties of nieuws. Uw toestemming kunt u altijd weer intrekken.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter naleving van van toepassing zijnde wetgeving om te voldoen aan verzoeken van bevoegde (overheids) instanties of om medewerking te verlenen aan wetshandhaving.

Cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door uw browser op uw computer (tijdelijk) worden bewaard. Onze website maakt gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor het goed functioneren van onze website en analytische cookies, die met behulp van Google Analytics worden gebruikt om de belangstelling voor onze site te analyseren.

Toegang tot uw gegevens.

Uitsluitend medewerkers van SMV, die uw gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie, krijgen toegang tot de voor die functie noodzakelijke gegevens.

Zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij noodzakelijk voor hetgeen hiervoor onder doelen is omschreven. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers of dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met u sluiten daaronder inbegrepen de verwerking van betalingen. Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan instanties ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen.

Bewaring en beveiliging.

Tenzij anders vermeld verwerken en bewaren wij uw gegevens in de Europese Unie.

Teneinde de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen nemen wij zo goed mogelijke en redelijke veiligheidsmaatregelen tegen onrechtmatige toegang, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik.

Ter waarborging van een beveiligingsniveau, dat is afgestemd op het risico, nemen wij technische en organisatorische maatregelen.

Bewaartermijn.

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is in het licht van de doelen waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Als criteria voor de bepaling van onze bewaartermijnen gebruiken wij onder andere:

 • De periode waarin wij een lopende relatie met u hebben.
 • De periode waaraan wij onderworpen zijn door wettelijke verplichtingen.
 • De termijn dat bewaring wenselijk is voor onze juridische positie.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop u die kunt uitoefenen.

 • Op uw verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, of verwijderen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig of niet relevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
 • Te allen tijde kunt u uw toestemming voor toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens door ons intrekken.
 • U heeft het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 • U heeft het recht op vergetelheid. Dat houdt in dat wij uw persoonsgegevens indien van toepassing zonder onredelijke vertraging zullen wissen.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag “gerechtvaardigd belang” van SMV.
 • Indien u van mening bent, dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u daartoe contact opnemen met behulp van de hierna beschreven contactgegevens.

Contactgegevens.

Indien u nog vragen hebt over onze privacyverklaring, over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of indien u uw boven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met SMV:

Stedelijk Museum Vianen

Voorstraat 97

4131 AP Vianen

e-mail: info@stedelijkmuseumvianen.nl

Onze privacyverklaring wordt, indien nodig, bijgewerkt.

Deze verklaring is in werking getreden per 25 mei 2020.